Over de Stichting

De Stichting Mindfulness Nederland is opgericht op 22 oktober 2021 en is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling

De Stichting kent als statutaire doelstelling het bevorderen dat mindfulness bij iedereen in onze samenleving zowel een waarde als een vaardigheid kan zijn ten behoeve van een goede levenskwaliteit en een rechtvaardig en inclusief samenleven.

Zij doet dit door het ondersteunen van de verspreiding van – zoveel mogelijk op wetenschappelijke basis tot stand gekomen – kennis over en de beoefening van mindfulness en compassie in Nederland en daarbuiten.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de volgende werkzaamheden:

 • het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van mindfulness en gerelateerde gebieden;
 • het opzetten van ontwikkelingsplannen en het helpen uitbreiden van bestaande initiatieven op het gebied van mindfulnessbeoefening dan wel een daarop gebaseerde, meer contemplatieve levensstijl;
 • het bevorderen van deelname aan deze (mindfulness) activiteiten en het daartoe ondersteunen van projecten ter promotie van mindfulness;
 • het ondersteunen van de gemeenschap van docenten/trainers en professionals op het gebied van mindfulness;
 • het ondersteunen van de totstandkoming van fysieke ruimtes en/of locaties voor het beoefenen van meditatie en contemplatie;
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de waarde, impact en gevolgen van mindfulness in specifieke omstandigheden;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met gelijkgezinde organisaties.

Beleidsplan 2021 en 2022

Beleidsvoornemens

Om te voldoen aan haar doelstelling zal de stichting in de jaren 2021 en 2022 zich primair richten of het werven van fondsen voor de beoogde activiteiten en het verder uitwerken van missie, visie en beleidsvoornemens. Zo mogelijk zullen de eerste projecten worden geselecteerd ter ondersteuning in het kader van de beoogde werkzaamheden.

Fondsenwerving

De inkomsten van de stichting bestaan uit de opbrengsten donaties, schenkingen en erfenissen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en alle gelden worden in principe besteed aan de doelstellingen.

Beheer en besteding fondsen en vermogen

Het beheer van de fondsen en de besteding ervan worden uitgevoerd onder toezicht van het bestuur van de stichting. Hiertoe wordt door de stichting een transparante administratie bijgehouden, waarin helder wordt:

 • De inkomsten uit aandelenbezit, donatie, giften of erfstellingen, of anderszins.
 • De kosten: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten
 • Het vermogen van de stichting.
 • De besteding van de middelen aan diverse projecten.

Aan het eind van het boekjaar, dat gelijk loopt met het kalenderjaar, wordt een jaarrekening opgemaakt en deze wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Officiële gegevens

Adres

De Stichting Mindfulness Nederland is gevestigd op het volgende adres:

Raadhuisstraat 15
1016 DB Amsterdam
Telefoon: 06 2270 5153
E-mail: wibokoole at cvm.nl.

Fiscaal

Het RSIN-nummer van de stichting is: 863158353.

Bij de Kamer van Koophandel is de stichting geregistreerd onder nummer: 84281618.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit drie leden:

 • Rob Brandsma, voorzitter
 • Wibo Koole, secretaris
 • Henrice Vonck, penningmeester.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Alleen noodzakelijk gemaakte kosten worden op basis van aan te leveren bewijsstukken vergoed.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Omdat de stichting pas in het eerste jaar van haar bestaan verkeert, zijn nog geen jaarverslag en financiële verantwoording beschikbaar.