Bij het Centrum voor Mindfulness, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57881065, (hierna: “CVM”, “we” en “ons”) vinden we jouw privacy belangrijk. Daarom kun je in de privacyverklaring lezen waarom we gegevens over je verzamelen en hoe we de privacy daarvan waarborgen.

Over CVM en jouw privacy

We bieden trainingen, workshops, opleidingen, nascholing en overige activiteiten en inspiratie op het gebied van mindfulnessbeoefening. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan fysieke trainingen en opleidingen die we aanbieden, maar ook via ons digitale platform, Mindful Leven, dat via onze website is te bereiken (www.centrumvoormindfulness.nl).

We bieden onze diensten in principe rechtstreeks aan jou aan, maar het kan ook dat hier een organisatie tussen zit. Bijvoorbeeld je werkgever. Deze organisatie is dan de opdrachtgever en CVM is de opdrachtnemer. Je deelname aan onze activiteiten is vrijwillig – ongeacht of je rechtstreeks met ons in contact staat of dat daar een opdrachtgever tussen zit. We hanteren als regel dat de persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”) die we van je verkrijgen in het kader van onze diensten – mede gelet op de gevoeligheid daarvan – niet worden gedeeld met de opdrachtgever.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verwerken van deelnemers aan onze activiteiten, abonnees van ons platform Mindful Leven, trainers en andere betrokken natuurlijke personen bij onze activiteiten en websitebezoekers.

We zijn verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we van jou verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). We verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die de AVG voorschrijft. Daarnaast houden we ons bij de uitvoering van trainingen en opleidingen aan de gedragscodes en vereisten van onze twee beroepsverenigingen, de Vereniging Mindfulness-Based Trainers Nederland (www.vmbn.nl) en de Vereniging voor Mindfulness (www.vvm.nl).

De persoonsgegevens die we van je verwerken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

Welke persoonsgegevens

Als je contact met ons hebt in het kader van onze diensten (trainingen, opleidingen, abonnementen en overige activiteiten) en je bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier invult, onze website(s) bezoekt, ons een e-mail stuurt of het contactformulier op de website invult, leggen wij persoonsgegevens van je vast. Als je werkt bij een van onze opdrachtgevers voor wie de trainingen of opleidingen uitvoeren, geeft je werkgever die persoonsgegevens soms aan ons door.

Het CVM verwerkt hierbij onder andere de volgende persoonsgegevens:

Daarnaast vragen we informatie over je intake/toelating tot een training of opleiding, persoonlijke geschiktheidseisen voor een training of opleiding, je aanwezigheid bij de training of opleiding, behaalde studie- en of examenresultaten en evaluatie. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Als je onze website bezoekt, verwerken we ook nog de volgende persoonsgegevens van je via cookies (als je hiervoor toestemming hebt gegeven):

Overige persoonsgegevens die we van je kunnen verwerken zijn:

Beeldmateriaal waarop je staat afgebeeld en/of waarop jouw gedrag of uitlatingen te zien zijn. Uiteraard zullen we dit beeldmateriaal alleen gebruiken na jouw toestemming.

Doelstelling van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de aanbieding van, inschrijving voor en deelneming aan een training, workshop, opleiding, nascholing, supervisie, webinar, retraite, abonnement op ons platform voor Mindful Leven, of een andere door ons georganiseerde activiteit;
 2. het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve- of marketingberichten, onder meer betreffende voor jou interessante trainingen en ontwikkelingen op het gebied van de door ons aangeboden diensten;
 3. onze content voor onze website, nieuwsbrieven en folders te optimaliseren door middel van foto’s en ander beeld-()materiaal waarop jij staat afgebeeld en/of waarop jouw gedrag of uitlatingen te zien zijn (deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en geschieden enkel op basis van jouw toestemming. Het materiaal wordt (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt);
 4. het uitvoeren van analyses om de dienstverlening, zoals de kwaliteit van de trainingen en opleidingen, het aanbod van informatie en trainingen op ons abonneeplatform en te verbeteren;
 5. diplomering en accreditatie;
 6. de opname van je diplomering in onze externe registers, zoals de alumnipagina;s op onze website die een overzicht bevatten van de bij ons afgestudeerde trainers;
 7. het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van CVM, bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie;
 8. het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 9. het behandelen van geschillen;
 10. het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 11. de uitvoering of toepassing van andere op ons van toepassing zijnde wet- of regelgeving dan de AVG, dan wel het geven van gehoor aan een bevel of verzoek van een competente autoriteit;
 12. het met u kunnen communiceren als u ons benadert met een vraag of klacht;
 13. het beveiligen van onze vestiging, eigendommen en de waarborging van ons personeel.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslag?

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met degenen die betrokken zijn bij de training, workshop, opleiding, nascholing, het abonnement voor ons platform Mindful Leven, webinars, retraites, of overige activiteiten (zoals trainers of docenten) en aan degenen die leiding geven aan die werkzaamheden (zoals de programmamanager of het hoofd opleiding) of daar noodzakelijk bij betrokken zijn (zoals administratie, of de hotels waar deelnemers in het kader van hun training of opleiding verblijvenWe zorgen er hierbij voor dat we alleen jouw persoonsgegevens delen die voor het betreffende doeleinde noodzakelijk zijn.

Verder delen wij jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners die ons assisteren bij het aanbieden van onze diensten, zoals onze IT-leverancier [NewMedia2Day], de bouwers van onze website (PerfectWebTeam), de hostingpartij van onze klantendatabase, Copernica B.V., en het marketingbureau dat ons ondersteunt bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere marketingberichten [Bookerz]. We sturen je enkel marketingberichten als je hebt aangegeven deze te willen ontvangen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden op basis van één of meer van de onderstaande wettelijke grondslagen :

Doeleinde b en c, en f

Doeleinde a, e, f, h en i

Doeleinde g, j, k, en l

Doeleinde b, d, f, g, i, j, m en n

Let op: we verwerken jouw gezondheidsgegevens alleen als je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@cvm.nl. Intrekking van je toestemming kan tot gevolg hebben dat je niet langer kan deelnemen aan onze trainingen, opleidingen, abonnementen, webinars, retraites of overige activiteiten.

Vragenlijsten en enquêtes

CVM voert in samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen regelmatig onderzoek uit naar de effecten van mindfulness- en compassietrainingen. Ook doen wij evaluatieonderzoek naar de kwaliteit en impact van onze trainingen, opleidingen, en andere activiteiten. Hierbij worden persoonsgegevens verzameld om de relevante vragen uit het onderzoek te kunnen beantwoorden zoals bijvoorbeeld fysieke en mentale gezondheid, arbeidsvermogen en -satisfactie, de kwaliteit van de trainer, het effect van de training of opleiding. Alle persoonsgegevens uit deze onderzoeken en enquêtes worden anoniem verwerkt en uitsluitend op geaggregeerd niveau gedeeld in wetenschappelijke of onderzoekspublicaties of teruggekoppeld aan opdrachtgevers. Deelname aan deze onderzoeken is altijd vrijwillig.

Geheimhouding

Persoonsgegevens worden door CVM steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald. Dit betekent onder meer dat onze medewerkers, trainers, docenten en andere betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van CVM zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij gebruiken voor hun werkzaamheden. Zij behandelen uw persoonsgegevens voorts in overeenstemming met de beroepscodes van de VMBN en VVM.

Persoonsgegevens worden binnen CVM enkel verwerkt door medewerkers van CVM die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze persoonsgegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de verwerking daarvan.

Beveiliging, bewaring en verwijdering

CVM neemt passende maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens, om deze te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verstrekking, verandering en/of verwijdering, alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

De persoonsgegevens die wij van u bewaren worden opgeslagen in de door onze externe partner, Copernica B.V., gehoste database. Met Copernica is een verwerkersovereenkomst gesloten in de zin van artikel 26 AVG, waarin onder meer geregeld is dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk moet behandelen en goed moet beveiligen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. Na verloop van de bewaartermijn verwijderen we je persoonsgegevens of worden deze zodanig geanonimiseerd dat herleiding naar jouw als persoon niet langer mogelijk is.

Het kan echter voorkomen dat we jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval van onze boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. We nemen hierbij de wettelijke minimum bewaartermijnen in acht. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij jouw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

CVM heeft de uitgangspunten voor het bepalen van de bewaartermijnen van persoonsgegevens vastgelegd in een bewaartermijnenbeleid en heeft op basis daarvan concrete bewaartermijnen bepaald. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met info@cvm.nl.

Bewaartermijnbeleid

Onze bewaartermijnbeleid staat hieronder uitgewerkt. Voor ieder verwerkingsdoel wordt aangegeven hoe lang jouw persoonsgegevens voor dat doeleinde worden bewaard.

DoeleindeBewaartermijn
het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de aanbieding van, inschrijving voor en deelneming aan een training, workshop, opleiding, nascholing, supervisie, webinar, retraite, abonnement op ons platform voor Mindful Leven, of een andere door ons georganiseerde activiteit;36 maanden
het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve- of marketingberichten, onder meer betreffende voor jou interessante trainingen en ontwikkelingen op het gebied van de door ons aangeboden diensten;60 maanden
onze content voor onze website, nieuwsbrieven en folders te optimaliseren door middel van foto’s en ander beeld-()materiaal waarop jij staat afgebeeld en/of waarop jouw gedrag of uitlatingen te zien zijn (deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en geschieden enkel op basis van jouw toestemming. Het materiaal wordt (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt);24 maanden
het uitvoeren van analyses om de dienstverlening, zoals de kwaliteit van de trainingen en opleidingen, het aanbod van informatie en trainingen op ons abonneeplatform en te verbeteren;60 maanden
diplomering en accreditatie;24 maanden
de opname van je diplomering in onze externe registers, zoals de alumnipagina’s op onze website die een overzicht bevatten van de bij ons afgestudeerde trainers;60 maanden
het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van CVM, bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie;60 maanden
het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);60 maanden
het behandelen van geschillen;24 maanden
het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);84 maanden
de uitvoering of toepassing van andere op ons van toepassing zijnde wet- of regelgeving dan de AVG, dan wel het geven van gehoor aan een bevel of verzoek van een competente autoriteit;60 maanden
het met u kunnen communiceren als u ons benadert met een vraag of klacht;24 maanden
het beveiligen van onze vestiging, eigendommen en de waarborging van ons personeel.6 maanden

Waar jouw persoonsgegevens worden verwerkt

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor sommige van de in deze privacyverklaring gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen deze worden doorgegeven aan organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Dit is bijvoorbeeld het geval omdat sommige van de door ons aangeboden opleidingen in licentie van buitenlandse organisaties worden gegeven (bijvoorbeeld de Trainersopleiding Mindful Self-Compassion). In die gevallen zijn wij verplicht jouw gegevens door te geven voor registratie van je trainerslicentie.

In dergelijke situaties zorgen wij voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht of door uw persnsgegevens enkel door te geven aan landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via info@cvm.nl.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene in beginsel een aantal rechten die je kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

Je hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. De inzage omvat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht je toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kun je verzoeken om jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

In bepaalde situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.

In bepaalde situaties heb je het recht om ons te verzoeken een deel van jouw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat je bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat je van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en bewaard worden.

Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, heb je de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. In dat geval zal de verwerking stopgezet worden, tenzij aan onze zijde sprake is van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

Voor zover een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming kun je jouw toestemming op een later moment intrekken. In dat geval zullen we de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens staken. Echter, intrekken van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet alle van de hierboven genoemde rechten zijn absoluut. Per geval zal beoordeeld worden of, en zo ja, in hoeverre hier gehoor aan moet worden gegeven.

Cookies

Het CVM maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. CVM maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam cookieDoeleinde cookieLevensduur cookie
Google AnalyticsAnalytisch: het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website.  1 dag
Google AnalyticsAnalytisch: gebruikt om rapportages te maken over het gebruik van onze websiteMaximaal 2 jaar
Google AdsTracking: het aan kunnen bieden van gepersonaliseerde, op maat gemaakte aanbiedingen die interessant voor je kunnen zijn.Maximaal 2 jaar
LinkedInFunctioneel: om de LinkedIn functionaliteit op de website te kunnen gebruiken.Maximaal 2 jaar
CloudfareFunctioneel om Cloudfare Bot Management te ondersteunen30 minuten
GoogleFunctioneel: noodzakelijk om reCaptCha beveiliging te kunnen gebruiken.5 maanden 27 dagen
LinkedInTracking: om je een goede advertentieervaring te kunnen bieden op diverse websites1 maand

Hieronder lichten we nader toe welk doel de betreffende cookies dienen.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van het CVM worden met behulp van de analytische cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Je bezoek wordt anoniem geregistreerd door wijziging van het IP-adres van je apparaat. Het tijdstip, type apparaat, schermbreedte en andere informatie die je browser meestuurt kunnen wel worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert het CVM hiermee de werking van de website.

Tracking cookies

Mits je hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt het CVM gebruik van tracking cookies zodat onze advertenties op de websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan je zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

  Ja, ik wil functionele en analytics cookies

  Ja, ik wil tracking cookies

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen in de privacyverklaring

CVM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 17 oktober 2022.

Vragen over je privacy

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact op met ons. Dit kan via email: info@cvm.nl of telefonisch op: 088 2032660