Inhoud

Compassie­training is een vervolgtraining voor na de mindfulness­training. Veel mensen ervaren na de achtweekse MBSR/MBCT namelijk de behoefte om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie. Hiervoor hebben in Nederland Erik van den Brink en Frits Koster de training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) ontwikkeld. Het Centrum voor Mindfulness biedt de vervolg-trainersopleiding MBCL in haar centrum aan.

Een prachtige verdieping en vervolg op de mindfulness­training die ik nu geef.

Compassie

Compassie (of mededogen) kan gedefinieerd worden als een sensitieve houding bij lijden in onszelf en in anderen en een bereidheid zich in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkomen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

De trainers geven goede uitleg en begeleiding en vullen elkaar heel fijn aan. Dank voor jullie compassie.

Waarom (zelf)compassie?

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

De Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) training

Erik van den Brink en Frits Koster hebben deze groepsgerichte compassietraining opgezet voor mensen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder aan de mindfulness cursus (MBSR/MBCT of gelijkwaardig) hebben deelgenomen. Het MBCL-programma biedt een vervolgtraining voor hen die hun mindfulnessbeoefening verder willen verdiepen met oefeningen in de hartkwaliteiten vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Hoewel de training aanvankelijk in de ggz werd ontwikkeld, bleek deze ook heel goed aan te sluiten bij mensen daarbuiten, inclusief hulpverleners, mantelzorgers en anderen, die een stressvol leven leiden. Het programma is zorgvuldig wetenschappelijk onderbouwd en een groeiende hoeveelheid onderzoek heeft de effectiviteit van de training aangetoond.

Literatuur

 • Koster, Frits & Van den Brink, Erik. Compassie in je leven – mindfulness verdiepen met heartfulness. Boom Hulpboek, 2019 herziene druk. Voor breed publiek en als werkboek door MBCL deelnemers te gebruiken.
 • Van den Brink, Erik & Koster, Frits. Compassievol leven – Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. Boom, 2016 herziene druk. Het MBCL-handboek voor trainers/hulpverleners.

Programma

Doel van de opleiding

 • Het zich eigen maken van de basishouding die hoort bij mindfulness-based compassiegericht werken.
 • Het leren werken met oefeningen en thema’s uit het MBCL-programma, groepsgericht en individueel.

De opleiding bestaat uit module I en II, beide 3 dagen:

Kunnen zijn met kwetsbaarheid heeft een diepere laag van zelfacceptatie aangeraakt.

 • Het is alleen mogelijk aan beide modules als één opleidingspakket mee te doen.
 • Het curriculum is meer in lijn gebracht met internationale standaarden. Daarom is het voor deelnemers die module 1 reeds eerder gevolgd hebben niet mogelijk alleen de module 2 workshop te volgen, omdat de beide modules qua inhoud geïntegreerd worden aangeboden met ‘learn-it’ and ‘teach-it’ onderdelen in beide modules. Een korting is in dat geval wel mogelijk.

Inhoudelijk:

 • Wat verstaan we onder compassie?
 • Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen: gevaar-, jaag- en kalmeringssysteem.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte en overmatige zelfkritiek.
 • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde instinctieve reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie remedies bij zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Compassievol omgaan met lastige gebieden, zoals weerstand, verlangen en beperkende patronen.
 • Het leren belichamen van compassie door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, het voorstellingsvermogen, spreken en handelen.
 • Het cultiveren van geluk, vergevingsgezindheid, dankbaarheid, levenswaarden en de vier hartkwaliteiten of ‘levensvrienden’: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Praktische ethiek en de integratie van mindful compassie in het dagelijks leven.

Trainingsvaardigheden:

 • Structuur van de training per sessie.
 • Oefening in het zelf begeleiden van de belangrijkste compassiegerichte oefeningen en het verkennen van ervaringen middels inquiry daarbij.
 • Oefening in het aanbieden van de didactische onderdelen uit de training.
 • Valkuilen in het begeleiden van de oefeningen, verschillen tussen de rol van trainer en de rol van therapeut.
 • Omgaan met het naar boven komen van oude pijn en met averechtse reacties.
 • Ruimte creëren voor mindful exposure, een veilige holding en een lichte sfeer in de groep.
 • Het verdiepen van de vier hartkwaliteiten of levensvrienden in samenhang: vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Het verbinden van relevante wetenschappelijke kennis omtrent evolutionaire psychologie, neurowetenschappen, stress- en emotieregulatie met de praktijk.
 • Indicaties en contra-indicaties, voor- en nazorg.

Research:

Het aantal wetenschappelijke publicaties over MBCL groeit en laat veelbelovende resultaten zien bij klinische en niet-klinische populaties, bij face-to-face en online trainingen, in ongecontroleerde en gecontroleerde studies. Zie https://mbcl.nl/publicaties.

Voor wie

Trainers in MBSR/MBCT/of als gelijkwaardig erkend MBP, die hun eigen beoefening en het werk als mindfulness­trainer willen verdiepen en de training willen gaan geven als een vervolg op de MBSR/MBCT. Dit opleidingsprogramma is ook geschikt voor (G)Gz-hulpverleners, leraren, coaches en andere professionals die ervaring hebben in mindfulness-based werken (MBSR/MBCT, ACT, DGT) en compassiegerichte verdieping zoeken en/of individueel willen gaan werken met compassiegerichte oefeningen.

Deelnamecriteria

 • Het (grotendeels) voltooid hebben van een erkende opleiding tot trainer MBSR/MBCT/Breathworks (categorie 1 of 2 bij de vereniging VMBN);
 • Of: een (g)gz of ander hulpverlenend beroep uitoefenen, bij voorkeur ervaring en opleiding hebben in het begeleiden van mindfulness-based methodieken (zoals mindfulness-oefeningen uit MBSR/MBCT, ACT of DGT) en minimaal zelf een achtweekse mindfulness­training MBSR/MBCT gevolgd hebben en minimaal een jaar ervaring met mindfulnessmeditatie hebben.
 • Het deelgenomen hebben (of bezig zijn met) een MBCL-training van 8 sessies bij een gecertificeerd MBCL-trainer of aan een drie of meerdaagse ervaringsgericht MBCL-workshop bij Frits Koster of Erik van den Brink voor data in 2022 - waarin de oefeningen en kernthema’s van het programma aangeboden worden. Kijk voor data in dit jaar:

 

 • De bereidheid om deel te nemen aan oefeningen in de rollen van trainer, deelnemer en observator, in kleine en grotere subgroepen, en om feedback te geven en te ontvangen.
 • De bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en het lichamelijke, psychische en interpersoonlijke functioneren.
 • Het is raadzaam als voorbereiding op module 1 in ieder geval de eerste vier hoofdstukken van het hulpboek Compassie in je leven en/of 2.1 t/m 2.4 in Compassievol leven gelezen, dan wel opgefrist te hebben; als voorbereiding op module 2 hoofdstuk 5 t/m 8, respectievelijk 2.5 t/m 2.8.
 • Bereidheid tussen de beide modules (online) enkele keren in een subgroep te oefenen met elkaar

Bewijs van deelname en mogelijkheden na het volgen van het TT-programma:

 • Na succesvolle participatie ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.
 • Deelnemers die beide modules hebben gevolgd kunnen desgewenst worden opgenomen in een ‘A’ of ‘B’ register van trainers en hulpverleners die werken met compassiegerichte methodieken:
  • MBCL-register A: zij die gecertificeerd MBCT/MBCT/Breathworks trainer zijn (categorie 1 of 2 bij de VMBN) en de formele MBCL groepstraining als geheel kunnen aanbieden als vervolg op MBSR/MBCT. Opname in register A wordt alleen gedaan als de MBCL-training groepsgewijs (voor een groep van minimaal 4 deelnemers) wordt begeleid door de trainer onder supervisie van een erkende MBCL-supervisor (drie live/skype/zoom sessies van een uur per sessie. De extra kosten hiervoor worden verrekend met de desbetreffende supervisor).
  • MBCL-register B: zij die kunnen werken met onderdelen en oefeningen uit het MBCL-programma en dit individueel of groepsmatig kunnen toepassen in de (g)gz of een andere hulpverlenende setting waarin zij werkzaam zijn en wanneer dit past binnen hun beroepscode.

Startdata

Lijst van startdata voor de training Trainersopleiding Mindfulness-Based Compassionate Living