Op 4 oktober 2019 verschijnt de eerste Landelijke Monitor Mindfulness­trainers. Drie opleidingsinstituten – het Radboudumc Centrum voor Mindfulness (Radboud CvM), het Centrum voor Mindfulness Amsterdam (CvM Amsterdam) en SeeTrue Maastricht – hebben deze monitor ontwikkeld.

In totaal hebben 630 trainers deelgenomen aan de monitor. Zij beantwoordden 105 vragen. Deze representatieve Monitor Mindfulness­trainers geeft een boeiend overzicht van de stand van het vak in Nederland, met tal van nieuwe en soms verrassende inzichten.

Monitor Mindfulness­trainers

Hoeveel mindfulness­trainers zijn in Nederland actief? In welke sectoren van de samenleving? Wat voor soort mensen komen af op hun trainingen? Werkt het systeem van vergoeding naar tevredenheid? Wat is het opleidingsniveau van trainers? Hoe kijken trainers terug op hun opleiding? Waar liggen hun behoeften in termen van bij- en nascholing? Komen de beroepsverengingen tegemoet aan de wensen van hun leden?

De vragenlijst bevatte 105 vragen over 4 onderwerpen:

De uitkomsten van deze eerste monitor geven een representatief beeld van de stand van zaken van mindfulness­trainers in Nederland. De monitor draagt ook materiaal aan voor het vormen van een duidelijke visie op de toekomst van het vak van mindfulness­trainer, voor wat trainers nodig hebben om hun vak verder te ontwikkelen.

Visierapport

Op basis van de monitoruitkomsten hebben de drie opleidingsinstituten het Visierapport Ontwikkeling en Innovatie van het Mindfulnessveld in Nederland opgesteld. Hierin wordt de analyse verbreed en staan aanbevelingen voor mindfulness in Nederland en het trainersvak.

Analyse en visie leiden gezamenlijk tot drie nauw samenhangende hoofdlijnen waarlangs de positie van mindfulness en van de trainers versterkt kan worden:

  1. De maatschappelijke inbedding verstevigen
  2. Het trainersvak versterken
  3. De beleidsvorming herstructureren

In Ontwikkeling en Innovatie van het Mindfulnessveld in Nederland staat een reeks aanbevelingen die behulpzaam kunnen zijn om de gewenste vernieuwing ter realiseren. De drie instituten gaan graag in gesprek met alle betrokkenen over de concrete aanpak. Zo ontwikkelen en innoveren we naar een verdere professionalisering en grotere effectiviteit van ons beroepsveld in de samenleving. Om daarmee het werk van de trainers, die zoveel voldoening halen uit hun werk maar zich soms wat alleen voelen daarin, te ondersteunen. En vooral om de potentie van mindfulness tot zijn recht te laten komen in de Nederlandse samenleving.

We hopen dat iedereen in het veld onbevangen met elkaar in gesprek zal gaan en blijven, en de krachten te bundelen.

Meer weten? Download de Monitor met alle onderzoeksresultaten en lees het Visierapport (volledig en in samenvatting):

Naar de monitor en het visierapport