Impactonderzoek

De aanleiding voor het organiseren van een mindfulness­training Mindful Werken is vaak dat medewerkers een hoge werkdruk en veel stress ervaren. Over het algemeen leiden mindfulness­trainingen tot positieve effecten op prestaties, relaties en welzijn op de werkplek, zoals een afname van burn-out, stress en negatieve stemming op het werk. Ook de medewerkersbetrokkenheid neemt vaak toe en de kwaliteit van de onderlinge communicatie is beter door het echt emotioneel verstaan van elkaar, zo leert de ervaring. En tenslotte ver betert mindfulness training de creativiteit van teamleden. De veerkracht in het omgaan met flexibel en agile werk neem toe.

Afgestemd op jouw situatie

In de training Mindful Werken wordt altijd gestart met de vraag aan welke kant van het spectrum deelnemers zitten: hebben ze de indruk dat ze ‘bevlogen aan de slag zijn’ of ‘stug aan het doorwerken’.

Oftewel: zitten ze meer aan de kant van stressreacties of meer aan de kant van de bevlogenheid. De training Mindful Werken heeft als doel mensen middelen in handen te geven om die balans zelf te beïnvloeden.

Impact op je medewerkers

Maar behaalt de training de gestelde doelen? Wat is nu de impact van de mindfulness­training Mindful Werken in joúw bedrijf of organisatie?

Met een impactonderzoek kan op basis van de doelstellingen die jij hebt met de training precies worden vastgesteld wat de impact van de training zelf is geweest en welke effecten de training heeft op werkgedragingen van de mensen.

Gevalideerde onderzoeksmethode

Voor het impactonderzoek gebruiken wij de gevalideerde Success Case Method (SCM). De Success Case Method van Brinkerhoff is een praktijkgerichte methode van onderzoek naar de impact van trainingen.

Stappen in de SCM-methode

  1. Het in kaart brengen van de doelen van de training: de impactmap.
  2. Op basis van de impactmap opstellen van een kwantitatieve vragenlijst, die wordt uitgezet bij alle deelnemers.
  3. Op grond van de ingevulde antwoorden door de deelnemers, brengen we ze onder in drie impactgroepen: laag-midden-hoog. Daarvoor vergelijken we de scores van de respondenten op drie onderdelen: mindfulnessvaardigheden, werkgedrag en algemeen beeld van de ervaren impact.
  4. Uit de groepen lage en hoge impact selecteren we een aantal deelnemers voor kwalitatieve interviews, waarmee we achterhalen wat de deelnemers in de training hebben geleerd, wat ze ermee doen en wat de training in de praktijk oplevert. Daarnaast geven de interviews een beeld van stimulerende en belemmerende factoren voor het bereiken van het beoogde trainingsresultaat, zodat jouw organisatie daarvan kan leren.

Aanbod

Wij bieden twee vormen van impactonderzoek aan:

Basispakket

Het basispakket bevat het onderzoek naar de directe impact. Dit biedt je een eenvoudig inzicht in de opbrengst van de training door middel van een gemakkelijk in te vullen vragenlijst. Deze vragenlijst wordt na afloop van de training rondgestuurd naar de deelnemers. De resultaten vatten we binnen twee weken samen in een overzichtelijke, korte PowerPointpresentatie.

Volledig pakket

Bij het volledige pakket voeren we de SCM-methode van A-Z uit. Het impactonderzoek naar de directe impact plus succesfactoren kijkt ook naar de factoren die de impact ondersteunden of tegenhielden. Dit geeft je organisatie inzicht in hoe je het succes van trainingen kunt verhogen.

In diepgaande interviews met de deelnemers met een hoge impact, wordt onderzocht wat stimulerende factoren zijn voor het behalen van impact van de training. In interviews met deelnemers met een lage impact wordt achterhaald wat het bereiken van impact in de weg stond.

Binnen een maand presenteren we je de uitkomsten van dit uitgebreide onderzoek, dat praktische handvatten biedt om blijvend te kunnen profiteren van het positieve effect van de training voor je organisatie.

Onderzoeksflow van een volledig pakket

Aanvragen impactonderzoek

Wilt je een impactonderzoek laten uitvoeren na de training Mindful Werken in je organisatie, neem dan contact met ons op. Wij doen graag een passend aanbod.